Budowę stadionu piłkarskiego Wisła Kraków - trybuna wschodnia

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
31-586 Kraków, woj. małopolskie, ul. Centralna 53
tel. (0-12) 616-75-33
Regon 357116163, NIP 679-259-74-29
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę stadionu piłkarskiego Wisła Kraków – budowa trybuny wschodniej wraz z narożnikami, rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej, wykonanie ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej.


1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) budowa trybuny wschodniej stadionu piłkarskiego Wisła Kraków wraz z narożnikami położonego przy ul. Reymonta 22 w Krakowie.
Zakres realizacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
- architektura,
- konstrukcja,
- instalacje elektryczne słaboprądowe,
- stacje transformatorowe ST2, ST3 i instalacje elektryczne,
- instalacje wodno kanalizacyjne,
- instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- instalacje CO i CT,
- instalacja wody lodowej i maszynownia.

b) Rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej.

c) Rozbiórka masztów oświetleniowych.

d) Wykonanie ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej stadionu piłkarskiego Wisła Kraków, przy ul. Reymonta 22, która ma stanowić zabezpieczenie i obudowę wykopu oraz docelowo ściany nośne nowej trybuny zachodniej stadionu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV :
45.21.22.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych,
45.21.22.24-2 – roboty budowlane związane ze stadionami,
45.11.13.00-1 – roboty rozbiórkowe

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji zamówienia : do 15.12..2009 r.
6. Wadium w wysokości: 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych), należy wnieść w terminie do 09.12.2008 r. do godz. 12:00. Wadium wnoszone w pieniądzu jest płatne przelewem na konto: Bank PKO S.A. Nr 32124047221111000048503855 z dopiskiem Wpłata wadium. Wadium w pozostałych formach wpłaty należy wnieść do kasy Zarządu Infrastruktur Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 (kasa jest czynna od godz. 7.30 do 9.30
i od 11.30 do 14.30).
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl.

II. Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia zrealizował:
roboty konstrukcyjno-budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000.000 zł (jedno lub kilka zadań zrealizowanych w czasie 1 roku) w tym:
 montaż w co najmniej w 1 obiekcie konstrukcji żelbetowej w ilości min. 3000 m3 ,
 montażu w co najmniej 1 obiekcie konstrukcji stalowych o tonażu min. 400 ton,
 wyburzenia obiektów budowlanych lub inżynierskich.
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
wykonawca musi udokumentować, że dysponuje osobami przewidzianymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
a. wskazany kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
b. wskazane osoby, które będą kierowały robotami branżowymi w specjalności:
 architektonicznej bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 telekomunikacyjnej,
wraz z aktualnym potwierdzeniem właściwej izby samorządu zawodowego, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 50.000.000 zł.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w pkt IIII nin ogłoszenia.

III. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII Kodeksu Postępowania Administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia);
3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków, może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników);
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących zakres określony w warunkach udziału w postępowaniu z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (…) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie przedmiotu zamówienia i potwierdzeniem właściwej izby samorządu zawodowego, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby. Wykonawca musi udokumentować posiadanie uprawnień w zakresie określonym w warunkach udziału w postępowaniu;
8. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument (np. promesa Towarzystwa Ubezpieczeniowego) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – jak podano w warunkach udziału w postępowaniu.

IV. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
V. Ofertę należy złożyć na adres zamawiającego w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 5. Kopertę należy oznaczyć:
Oferta na: „Budowę stadionu piłkarskiego Wisła Kraków – budowę trybuny wschodniej wraz z narożnikami, rozbiórkę istniejącej trybuny zachodniej, wykonanie ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej”. Nie otwierać przed 09.12.2008 r.
VI. Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2008 r. o godz. 12:00.
VII. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.12.2008 r. o godz. 13:00.
VIII. Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Krystyna Adamek, tel. 012 616-75-33.

Informacja o proteście: pobierzOgłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 27.10. 2008 r.

dokumentacja projektowa - pobierz
przedmiary - pobierz
sst - pobierz

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum
Nike NFL Jerseys From China