Konkurs - znak sprawy 28/III/2009

Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie.

Numer ogłoszenia: 51417 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej -ustawą-. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest koncepcja Placu, którego ramowe założenia funkcjonalno-użytkowe określone zostały w Rozdziale II, pkt. 4 Regulaminu konkursu. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE: - Zagospodarowanie Placu Nowego winno obejmować obszar placu ograniczony elewacjami budynków pierzei jego obudowy. - Należy utrzymać charakter otwartego placu miejskiego o zasadniczej funkcji targowiska gminnego i uzupełniającej funkcji kulturalnej i gastronomicznej. - Zaproponowane rozwiązania powinny pozwolić na szersze otwarcie osi widokowych na budynek (Okrąglaka) od strony ul. Meiselsa oraz skrzyżowania ul. Estery i ul. Warszauera. Rozwiązaniami projektowymi należy objąć także: - stoiska handlowe, w tym również o charakterze czasowym; - budynek administracyjny dla zarządcy targowiska wraz z ogólnodostępną toaletą -dopuszcza się adaptację istniejącego obiektu lub budowę nowego o kubaturze nie przekraczającej obecnej; - elementy małej architektury oraz oświetlenia; - układ komunikacyjny i miejsc postojowych w nawiązaniu do istniejących ulic. - Autorzy mają możliwość zasugerowania sposobu aranżacji działki w narożniku placu i ulicy Estery stanowiącej własność Gminy Kraków, i dla której toczy się obecnie procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy..

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również (Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie) bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani również (Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie), spełniający wymagania określone niniejszym Regulaminem. 1.2 Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. Uwaga: za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 1.3 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. 1.4 Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone. 1.5 Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu. 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 2.1 Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym lub urbanistycznym, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie i które spełniają dodatkowo następujące wymagania: 2.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.1.2. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub urbanistycznej do projektowania bez ograniczeń oraz są członkami właściwej Izby Architektów lub Izby Urbanistów RP, zgodnie Prawem budowlanym oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zm.) lub dysponują osobami, które posiadają ww. uprawnienia oraz są członkami ww. właściwej Izby. 2.2 WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 2.1 Uczestnicy konkursu składają we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie, że posiadają uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie architektonicznym lub urbanistycznym i niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jak również, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i ponadto: 2.2.1 UCZESTNICY KONKURSU KRAJOWI - MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) NA TERYTORIUM RP PRZEDKŁADAJĄ: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP lub Izby Urbanistów RP potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej lub urbanistycznej do projektowania bez ograniczeń, 2.2.2 UCZESTNICY KONKURSU ZAGRANICZNI MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) POZA TERYTORIUM RP PRZEDKŁADAJĄ: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument informujący o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, będącego Uczestnikiem konkursu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP lub Izby Urbanistów RP potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania w zakresie architektonicznym lub urbanistycznym lub - jeśli nie jest członkiem i nie posługuje się osobą, która zgodnie z prawem polskim legitymuje się dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień - wówczas powinien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumenty, które zgodnie z art. 12a-12c ustawy Prawo budowlane potwierdzają posiadanie kwalifikacji i prawo wykonywania zawodu architekta lub urbanisty w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W szczególności powinny być to dokumenty wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w R.P (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1848 z późn. zm.), tj odpowiednie świadectwo stwierdzające posiadanie dyplomu, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do świadczenia usług z zakresu projektowania architektonicznego (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują (np. przynależność do organu samorządu zawodowego). 3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE 3.1 W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania uprawnień w specjalności architektonicznej lub urbanistycznej do projektowania bez ograniczeń będą spełnione, gdy wykaże to jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 3.2. Pozostałe warunki ustalone Regulaminem konkursu a dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy, jaki i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie, oraz przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument informujący o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Uczestników, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzące specyficzny charakter miejsca - 60
 • 2. Rozwiązania funkcjonalne i techniczne - 30
 • 3. Walory ekonomiczne projektu i koszty jego realizacji - 10

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 27.03.2009, godzina 14:00.
 • Miejsce: Zamawiającym i organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53..

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 27.03.2009, godzina 14:00.
 • Miejsce: Główny Architekt Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17A, pokój 106, 30-072 Kraków lub na dzienniku podawczym znajdującym się w budynku przy ul. Wielopole 17A, 30-072 Kraków..

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 22.06.2009. do godz. 14.00, na adres, który zostanie wskazany Uczestnikom konkursu zakwalifikowanym do udziału w konkursie..
 • Miejsce: Zostanie wskazane Uczestnikom konkursu zakwalifikowanym do udziału w konkursie..

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I Nagroda), prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie. 2. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach: a) I nagroda - dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - 20 tysięcy zł, b) II nagroda - 15 tysięcy zł, c) III nagroda - 10 tysięcy zł, d) dodatkowo 3 równorzędne wyróżnienia w wysokości 5 tysięcy zł każda, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy..

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 17.03.2009r

Załącznik nr 15 - pobierz

_________________________________________________________________

Kraków, dnia 23.03.2009r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51417 - 2009 data 17.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.
 • W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: Dostępny do dnia: 27.03.2009, godzina 14:00. oraz IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: Data: 27.03.2009, godzina 14:00..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: Dostępny do dnia: 06.04.2009, godzina 14:00. oraz IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: Data: 06.04.2009, godzina 14:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, iż równocześnie  przesuwa się termin zawiadomienia Uczestników
o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac z dnia 31.03.2009r. na 16.04.2009r. (regulamin konkursu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytyczne konserwatorskie - pobierz

_____________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. regulaminu konkursu

1.

Regulamin konkursu informuje że Plac Nowy jako element układu urbanistycznego dawnego Kazimierza jest wpisany do rejestru zabytków oraz na Listę Światowego

Dziedzictwa.

Prosimy o podanie treści wpisu do rejestru oraz w/w wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa.

Ad. 1. Organizator nie dysponuje treścią wpisów do rejestru zabytków i na Listę Światowego Dziedzictwa.

2.

Ustawa o ochronie zabytków stanowi:

"(...) Art. 27. - Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku

wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku .(...)"

oraz

" (...) Art. 36.- 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; (...)"

Prosimy o podanie wymaganych w/w ustawą zaleceń konserwatorskich, bez których nie jest możliwe opracowanie koncepcji, będącej podstawą opracowania projektu budowlanego wymagającego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ad. 2. Zalecenia konserwatorskie do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

3.

Prosimy o podanie informacji o istnieniu (lub nie) miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru opracowania, jeśli nie to o posiadaniu przez Inwestora decyzji ULICP.

Czy przedmiotem opracowania dla autorów zwycięskiej pracy będzie także uzyskanie decyzji ULICP?

Ad. 3. Dla terenu objętego konkursem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto Organizator nie jest w posiadaniu decyzji ULICP. Na podstawie koncepcji Autorzy zwycięskiej pracy będą mieli w zakresie złożenie wniosku o ULICP lub WZ a także uzyskanie decyzji.

4.

W obszarze opracowania znajduje sie budynek "okrąglaka" wpisany do rejestru zabytków.

Plac Nowy stanowi jego urbanistyczne i architektoniczne otoczenie.

Prosimy o uzupełnienie materiałów o inwentaryzację architektoniczną obiektu „okrąglaka".

Ad. 4. Tematem konkursu nie jest projekt budynku okrąglaka. Organizator nie posiada inwentaryzacji obiektu „okrąglaka"

5.

Czy możliwe jest dostarczenie mapy terenu opracowania w formacie .dwg lub .dxf?

Ad. 5. Organizator nie posiada map w formacie dwg lub dxt.

6.

Prosimy o podanie gabarytów zabudowy otaczającej Plac Nowy oraz (o ile to możliwe) rysunków rozwinięcia pierzei.

Ad. 6. Organizator nie dysponuje rysunkami z rozwinięciami pierzei zabudowy wokół placu.

7.

Ustawa o ochronie zabytków stanowi:

Art. 25.            1. Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:

1) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego

i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku;

2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac

konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób

ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;

3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania

zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

2. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator

zabytków jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji."

Prosimy o udostępnienie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej zakresu opracowania, (niniejsze pytanie wiąże się także z pyt. Nr 4).

Ad. 7. Organizator nie posiada dokumentacji konserwatorskiej.

8.

Informacja o wytycznych obsługi komunikacyjnej wydana przez Biuro Infrastruktury UMK

przywołuje załącznik "Organizacja ruchu i parkowanie na obszarze Kazimierz."

Prosimy o jego uzupełnienie lub podanie jego wytycznych w zakresie opracowania konkursowego.

Ad. 8. Z w/w załącznika będzie możliwość skorzystania na miejscu w ZIKiT. Równolegle informujemy że dołożymy starań by w/w załącznik przekazać w formie skanu każdemu z uczestników.

9.

Prosimy o sprecyzowanie czy w ramach przewidzianego za dokumentację projektową wynagrodzenia projektant winien opracować i sfinansować:

-  badania i ekspertyzy geologiczne

-  mapy do celów projektowych,

czy tez Projektant winien je opracować a ich koszt leży po stronie Zamawiającego?

Ad. 9. w/w zakres będzie po stronie zespołu projektowego, który wygra konkurs.

10.

Część przebudów sieci (zarówno w zakresie projektu jak wykonania) odbywa się na koszt ich właściciela.

Czy te koszty należy wyłączyć z oszacowania kosztów realizacji przewidzianych w regulaminie?

Ad. 10. Jeżeli koncepcja będzie obejmowała przebudowę infrastruktury technicznej (istn. sieci, przyłączy itp.) to będzie ona przedmiotem również projektu budowlano-wykonawczego w następnym etapie do zaprojektowania i skosztorysowania inwestycji.

Dokumentacja fotograficzna - pobierz

____________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. regulaminu konkursu uwzględniające korekty Głównego Architekta Miasta Krakowa.

1.

Regulamin konkursu informuje że Plac Nowy jako element układu urbanistycznego dawnego Kazimierza jest wpisany do rejestru zabytków oraz na Listę Światowego

Dziedzictwa.

Prosimy o podanie treści wpisu do rejestru oraz w/w wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa.

Ad. 1. Treść pisma Konserwatora Okr. Krakowskiego z dnia 23 lutego 1934r. w sprawie uznania dzielnicy I-szej za zabytkową będzie dostępny na:

http://www.zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przetargi/1032-konkurs-znak-sprawy-28iii2009

Wpis na listę Światowego Dziedzictwa jest ogólnie znany. Oba cytowane dokumenty zobowiązują do szczególnego traktowania obszaru, co stanowi temat pracy konkursowej.

2.

Ustawa o ochronie zabytków stanowi:

"(...) Art. 27. - Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku

wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku .(...)"

oraz

" (...) Art. 36.- 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; (...)"

Prosimy o podanie wymaganych w/w ustawą zaleceń konserwatorskich, bez których nie jest możliwe opracowanie koncepcji, będącej podstawą opracowania projektu budowlanego wymagającego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ad 2. Na stronie internetowej konkursu zamieszczone zostały zalecenia konserwatorskie. Oczekuje się od autorów prac traktowanie wszelkich załączonych do Regulaminu konkursu informacji jako materiału pogłębiającego wiedzę na temat obszaru stanowiącego przedmiot konkursu. Jest rzeczą oczywistą, że przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, potrzebne będzie pozwolenie konserwatora na prowadzenie w/w ustawowo prac.

3.

Prosimy o podanie informacji o istnieniu (lub nie) miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru opracowania, jeśli nie to o posiadaniu przez Inwestora decyzji ULICP.

Czy przedmiotem opracowania dla autorów zwycięskiej pracy będzie także uzyskanie decyzji ULICP?

Ad. 3. Dla terenu objętego konkursem nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a Organizator nie posiada decyzji ULICP. Autorzy nagrodzonej pracy będą mieli w zakresie swych obowiązków uzyskanie decyzji WZ/ULICP.

4.

W obszarze opracowania znajduje sie budynek "okrąglaka" wpisany do rejestru zabytków.

Plac Nowy stanowi jego urbanistyczne i architektoniczne otoczenie.

Prosimy o uzupełnienie materiałów o inwentaryzację architektoniczną obiektu „okrąglaka".

Ad. 4. Tematem konkursu nie jest projekt budynku „okrąglaka".

5.

Czy możliwe jest dostarczenie mapy terenu opracowania w formacie .dwg lub .dxf?

Ad. 5. Organizator nie posiada map w formacie dwg lub dxt.

6.

Prosimy o podanie gabarytów zabudowy otaczającej Plac Nowy oraz (o ile to możliwe) rysunków rozwinięcia pierzei.

Ad. 6. Organizator nie dysponuje rysunkami z rozwinięciami pierzei zabudowy wokół placu.

7.

Ustawa o ochronie zabytków stanowi:

Art. 25.            1. Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:

1) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego

i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku;

2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac

konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób

ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;

3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania

zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

2. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator

zabytków jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji."

Prosimy o udostępnienie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej zakresu opracowania, (niniejsze pytanie wiąże się także z pyt. Nr 4).

Ad. 7. Ze Studium waloryzacji przestrzeni publicznej Dzielnicy Kazimierz można zapoznać się na miejscu w Oddziale Ochrony Zabytków UMK.

8.

Informacja o wytycznych obsługi komunikacyjnej wydana przez Biuro Infrastruktury UMK

przywołuje załącznik "Organizacja ruchu i parkowanie na obszarze Kazimierz."

Prosimy o jego uzupełnienie lub podanie jego wytycznych w zakresie opracowania konkursowego.

Ad. 8. Z w/w załącznika istnieje możliwość skorzystania na miejscu w ZIKiT. Będzie on również dostępny na:

http://www.zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przetargi/1032-konkurs-znak-sprawy-28iii2009

9.

Prosimy o sprecyzowanie czy w ramach przewidzianego za dokumentację projektową wynagrodzenia projektant winien opracować i sfinansować:

-  badania i ekspertyzy geologiczne

-  mapy do celów projektowych,

czy tez Projektant winien je opracować a ich koszt leży po stronie Zamawiającego?

Ad. 9. Badania i ekspertyzy geologiczne oraz mapy do celów projektowych są kosztami po stronie Projektanta.

10.

Część przebudów sieci (zarówno w zakresie projektu jak wykonania) odbywa się na koszt ich właściciela.

Czy te koszty należy wyłączyć z oszacowania kosztów realizacji przewidzianych w regulaminie?

Ad. 10. Jeżeli koncepcja będzie obejmowała przebudowę infrastruktury technicznej (istn. sieci, przyłączy itp.) to będzie ona również przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego. Koszty realizacji ewentualnej przebudowy należy włączyć do oszacowania kosztów realizacji przewidzianych w Regulaminie.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum